POLITYKA PRYWATNOŚCI

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Recordati Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609, Warszawa.

 

Z kim mogą Państwo skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych?

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres
e-mail: GroupDPO@recordati.com.

 

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informuje się iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących przypadkach:

 1. a) w związku z realizacją postanowień zawartej umowy pomiędzy stronami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 b) RODO),
 2. b) w związku z wysyłaniem informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie uzasadniony cel uważa się łączącą strony umowę, czyli bieżąca relacja biznesowa,
 3. c) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych na przykład z produktami lub usługami oferowanymi przez Administratora danych. Przesłanką legalności jest prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie uzasadniony cel administratora danych rozumie się udzielenie odpowiedzi zwrotnej na otrzymane zapytanie od osoby, której dane dotyczą,
 4. d) w celach związanych ze zgłaszaniem działania niepożądanego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 c) RODO),
 5. e) w celach związanych z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest przepis prawa lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

Czy Państwa dane osobowe są udostępniane lub powierzane?

Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, organom lub podmiotowym publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

 

Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informuje się, iż:

 1. a) w przypadku wiążącej strony umowy, dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 2. b) w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej droga elektroniczna lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. c) w przypadku danych osobowych pozostawionych w celach kontaktowych, do momentu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na otrzymywane zapytania,
 4. d) w przypadku przetwarzania danych osobowych związanych ze zgłoszeniem działania niepożądanego, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 

Kto jest organem nadzorczym?

Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?

Informuje się, że podanie danych osobowych jest:

 1. a) w przypadku obowiązującej strony umowy – jest warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji postanowień umowy,
 2. b) w przypadku przetwarzania w celach marketingowych – dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów,
 3. c) w przypadku przetwarzania danych w celach kontaktowych – dobrowolne, jednak niepodanie danych kontaktowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia informacji zwrotnej na zadane przez Państwa pytanie,
 4. d) w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego – wynika z obowiązujących przepisów prawa, przy czym informuje się o dobrowolności podania danych osobowych w przypadku zgłaszania zdarzenia niepożądanego,

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, mogą Państwo podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO. Informujemy, iż profilowanie może odbywać się z wykorzystaniem takich narzędzi jak, pliki cookies  lub Google Analytics: (informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html). Informujemy, iż przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

 

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.

 

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

PL-GYNOX-0017